Kwaliteit en privacy AVG

Kwaliteitsregister KNOV

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit daarom zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Om ingeschreven te kunnen zijn dient de verloskundige te werken volgens de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep KNOV. Tevens dient zij te investeren in (nieuwe) kennis en vaardigheden door middel van bijscholing. Voor herregistratie iedere vijf jaar geldt de eis dat zij minimaal 200 uur heeft besteed aan deskundigheidsbevordering verdeeld over verschillende categorieën.

Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons vak in de ruimste zin van het woord. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische en sociale kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken.

Privacywet/AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Alle EU-landen beschermen je privacy volgens dezelfde regels. In de privacywet staat beschreven hoe persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt en beschermd moeten worden.   Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In het kort:

 • Medische gegevens zullen worden bewaard voor een termijn van maximaal 15 jaar. Daarna zullen de gegevens worden vernietigd. Wil je je dossier graag hebben, geef dit dan binnen die 15 jaar aan.
 • Dossiers worden digitaal bewaard, eventuele papieren die niet gescand kunnen worden zullen in een dossierkast met slot worden bewaard.
 • Cliënten kunnen hun eigen dossier of zwangerschapskaart inzien. Ook is het mogelijk een uitdraai te krijgen van de kaart, die onder eigen verantwoordelijkheid moet worden bewaard.
 • SMS, whatsapp en mail zijn niet beveiligd en mag dan ook niet gebruikt worden om cliëntgegevens/persoonsgegevens mee te delen.
 • Wij hebben een beveiligde zorgmail waarin wij veilig kunnen mailen naar andere zorgverleners.
 • Wij zullen elke client persoonlijk toestemming vragen om medische gegevens te mogen delen naar zorgverleners of derden indien dit nodig zal zijn. Dit ivm de geheimhoudingsplicht.
 • Geboortekaartjes zullen niet zonder toestemming opgehangen worden in de wachtkamer.

Persoonsgegevens:
In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in deze praktijk plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener of via onze website.

Alle medewerkers binnen Pura Vida hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 Uw rechten als betrokkene

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk laten weten aan ons. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.

Voor de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) is een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Dit wordt gevraagd tijdens de intake. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijv wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe verloskundigenpraktijk kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van uw medische geschiedenis, dit staat in uw zwangerschapskaart. Pas na uw toestemming dragen wij deze gegevens over. De zwangerschapskaart wordt, indien mogelijk, via beveiligde e-mail overgedragen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Laat ons het weten!