Kwaliteit en privacy

Kwaliteitsregister KNOV
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit daarom zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Om ingeschreven te kunnen zijn dient de verloskundige te werken volgens de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep KNOV. Tevens dient zij te investeren in (nieuwe) kennis en vaardigheden door middel van bijscholing. Voor herregistratie iedere vijf jaar geldt de eis dat zij minimaal 200 uur heeft besteed aan deskundigheidsbevordering verdeeld over verschillende categorieën.
Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons vak in de ruimste zin van het woord. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische en sociale kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken.

Privacy gegevens
We vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zorgverleners die betrokken zijn bij het verloop van je zwangerschap, bevalling en kraambed, zoals wij, maar ook de gynaecoloog of huisarts, registreren gegevens over het verloop van de zorg. Dit is nodig voor een goede begeleiding van jou en je kind. Alleen wanneer dat nodig is, worden medisch noodzakelijke gegevens uitgewisseld met of verstrekt aan andere hulpverleners.